انسان و آزادی

بشر آزادی واقعی را نمی شناسد، اصول او از بیرون برایش وضع و به او اعمال شده اند. عقاید دینی اش طی اعصار و قرنها، متحجر شده و دیگر از درون سرچشمه نمی گیرند. آنها به دنیای بیرون تعلق دارند.

آزادی

تعریف آزادی را از ویکیپدیا بخوانید.